Huisregels en algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Active Club Den Haag

Active Club Den Haag behoudt het recht veranderingen aan te brengen in onderstaande beleidsnormen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is in te zien via www.activeclubdenhaag.nl

Artikel 1. Begripsomschrijving

1.1 Active Club Den Haag, handelsnaam van Your Personal Training Club bv K.v.K. 57246211, rechtsgeldig vertegenwoordigt door RBM Platvoet Beheer en alle aan ACDH enigerlei wijze verbonden personen, ondernemingen en organisaties. Active Club Den Haag organiseert in het Novotel Den Haag Personal Trainingen en Small Group Personal Trainingen.

Artikel 2. tot stand koming van overeenkomsten

2.1 Met het inplannen van een training of andere activiteit gaat je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Active Club Den Haag is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoerings-handelingen is begonnen. Wanneer u het inschrijfformulier heeft ingevuld gaat u ook automatisch akkoord met de privacy statement zoals gehanteerd door de ACDH en welke op de website, www.activeclubdenhaag.nl te lezen is.

Artikel 3. Huisregels en voorwaarden met betrekking tot abonnementen.

Huisregels Active Club Den Haag

1.           De toegang en het gebruik van de Active Club Den Haag is op uw eigen risico. Active Club Den Haag        aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

2.           Active Club Den Haag is niet aansprakelijk voor verlies enof diefstal.

3.           De Active Club houdt zich het recht voor 21 dagen per jaar gesloten te zijn. Dit in verband met evt verbouwing of aanpassing van het  pand of calamiteiten die buiten de schuld van de Active Club liggen. Feestdagen tellen hierbij niet mee. Tijdens de feestdagen wordt  een aangepast rooster gehanteerd.

4.           In de gehele Active Club is het verboden te roken.

5.           Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Alle ingevulde gegevens worden wel gebruikt voor promotie doeleinden van de ACDH, mee inbegrepen zijn daarbij Active Fysio, Beaulin Beauty en Beach Balance.

6.           Door de inschrijving verklaart de deelnemer deze huisregels en de algemene voorwaarden  (deze staan vermeld op de website) van Active Club Den Haag te accepteren.

7.           Indien aan het einde van de proefweek niet medegedeeld wordt door de proefweek deelnemer dat de deelnemer het lidmaatschap van de Active Club Den Haag niet wil voortzetten,dan gaat de Active Club Den Haag er van uit dat de deelnemer minimaal een 10 maal fitness kaart of 1 maand abonnement afsluit voor de prijs van de dan geldende prijslijst.

8.           De proefweek heeft een geldigheid van 1 week vanaf de eerste training met een maximum van 3 trainingen in deze week.

 

Abonnementsvormen:

1.           Alle 10 rittenkaarten hebben een geldigheidsduur van 3 maanden of 6 maanden.

Alle 25 en 50 rittenkaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden of 1 jaar.

Na deze gestelde termijn komen de trainingen te vervallen.

2.           Rittenkaart: wilt u zo vriendelijk zijn afspraken 24 uur van te voren te annuleren. Hierna kunnen wij de annulering niet meer uitvoeren en zal de ongebruikte training komen te vervallen.

3.           Onbeperkt fitness abonnementen worden aangegaan voor een vooraf gestelde periode, 3, 6 of 12 maanden. Binnen deze periode is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor een optimaal gebruik van het abonnement.

Deze abonnementen kunnen niet onderbroken of verlengd worden, noch doorgegeven of gebruikt worden door derden. Ook niet voor vakanties of onverwachte werk aangelegenheden. Alleen voor ernstige blessures die het trainen totaal verhinderen kunnen wij een uitzondering maken.

4.           Abonnement: wanneer u bij ons een abonnement heeft voor 3, 6, of 12 maanden dient uafspraken die u niet na kunt komen minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.

5.           Eventueel verkregen kortingen zijn eenmalig.

6.           Alle abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Saunaregels:

1.           Kinderen onder de 4 jaar krijgen geen toegang in de sauna van de Active Club Den Haag. Kinderen tussen 5 en 14 jaar hebben toegang tot de sauna van de Active Club Den Haag onder begeleiding van een volwassene.

2.           In de sauna van de Active Club Den Haag is het dragen van slippers verplicht. Handdoeken, badjassen en slippers zijn te huur bij de Active Club Den Haag. Het gebruik van een handdoek om op te zitten en/of liggen in de droge sauna is verplicht. Er is geen badkleding toegestaan.

3.           Gewenste en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan in de sauna van de Active Club Den Haag.

3.1 De Openingstijden zijn te vinden op de website. Na de laatste training is er nog minimaal 30 minuten mogelijkheid tot het gebruiken van sauna.  Als de les door ziekte van de coaches of wegens tijdelijke sluiting van de locatie (bijvoorbeeld door calamiteiten) niet door kan gaan, wordt dit z.s.m. doorgegeven via de mail en facebook.

3.2 Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Wanneer er aantoonbaar sprake is van (langdurig) ziekte e.d. wordt het abonnement verlengt met de ongebruikte tijd. Over deze extra tijd zal niet nogmaals extra tijd worden gegevens bij een volgende ziekte. De al verbruikte sessies worden niet terugbetaald. De looptijd van een abonnement wordt niet verlengd of stopgezet als gevolg van eigen vakantie en/of ziekte.

3.3. Alle trainingen zijn op afspraak. Deze dienen per mail, telefoon of whatsapp of mondeling gemaakt te worden bij de coaches van de ACDH.

3.4. Alle abonnementen worden aangegaan op basis van vooruitbetaling van het totale bedrag in 1 keer of via een automatische incasso waarmee de klant zich verplicht het totale bedrag via maandelijkse delen te betalen.

3.5.  Wanneer je Personal Training of Small Group Personal Training start bij ACDH zal je gevraagd worden een intake formulier in te vullen. Dit intake formulier zal je trainer inzicht geven in je medische achtergrond en je huidige gezondheidstoestand. Dit intake formulier moet in alle eerlijkheid en waarheid ingevuld en ondertekend worden. Je trainer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures of ongevallen indien je belangrijke informatie achterhoud.

3.6. In het geval dat je te laat komt voor je afspraak, zal de hele periode van je sessie aangerekend worden en zal de sessie niet langer lopen dan het op voorhand afgesproken eind uur, om verwikkelingen met volgende klanten te voorkomen. Indien je trainer aan huis komt, of naar een locatie in je buurt, en te laat komt zal je training verlengt worden met de gemiste tijd als beide agenda’s dit toelaten, of zal er je een korting of krediet toegestaan worden.

 

Algemene Voorwaarden Active Club Den Haag

3.7. Annulering van alle trainingsafspraken schriftelijk, per email aan info@activeclubdenhaag.nl of telefonisch via 070-4169136 of via de Whatsapp plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze ACDH heeft bereikt.

Artikel 4. Nakoming Active Club Den Haag

4.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor ACDH tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Je toelating op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat je de gestelde doelen bereikt zullen worden. Wel dat de coaches van de ACDH er alles aan zullen doen om binnen de traingsuren de gestelde doelen te verwezenlijken.

4.2 ACDH behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden of na herhaaldelijke overtreding van de huisregels of ethische gedragsnormen iemand die toegang te ontzeggen tot de ACDH en het abonnement te beëindigen. Betaalde gelden ten behoeven van dit beëindigde abonnement zullen worden gerestitueerd. 

Artikel 5. Tarieven en betaling

5.1.Betaling dient vooraf voldaan te worden. Deelname is pas mogelijk na ontvangst van de betaling. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.

5.2. De tarieven zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Active Club Den Haag behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.

Artikel 6. Beëindiging of onderbreking deelname

6.1 Wanneer een abonnement is afgelopen, rittenkaart of 2 maal per week of onbeperkt abonnement, kun je vrijblijvend besluiten een nieuw abonnement af te sluiten.. Er is geen sprake van een onbeperkt doorlopend abonnement, dus opzegging is niet nodig. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van ACDH liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van ACDH uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersom-standigheden, calamiteiten , gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

7.2 In geval van overmacht heeft ACDH het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens jou op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van ACDH.

 

 

Algemene Voorwaarden Active Club Den Haag

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 ACDH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures . Het is je duidelijk dat de mogelijkheid bestaat, hoe klein de kans ook wordt geschat, dat gedurende, en / of ten gevolge van deelname aan de activiteit blessures kunnen worden opgelopen. ACDH neemt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke blessures, ongevallen of andere risico’s. Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de coach en niets achter de houden op de intakeformulieren zodat er aanpassingen kan worden aanboden tijdens de training. Bij twijfel is het raadzaam een fysiotherapeut, specialist of huisarts te raadplegen. Een coach/trainer is immers geen medicus. Je blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor wat je doet en wordt geacht in staat te zijn lichamelijke inspanningen te verrichten.

Artikel 9. Toepasselijkheid en geldigheid

9.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij ACDH als opdrachtnemer optreedt.

9.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door ACDH uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.3 Indien e?e?n of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 10. Opschorting of ontbinding

10.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten blijkt dat je niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens ACDH, heeft ACDH het recht de nakoming van al haar verplichtingen aan je op te schorten dan wel de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, e?e?n en ander onverminderd de overige rechten van ACDH in een dergelijk geval.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 ACDH verzamelt persoonsgegevens voor het bijhouden van haar ledenbestand en voor administratieve en informatie-doeleinden. ACDH gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht en voort de richtlijnen omtrent de AVG die ingaat op 25 mei 2018 zo goed mogelijk uit. Je vindt de Privacyverklaring van ACDH op de website.

11.2 ACDH gebruikt de in artikel 12.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om je te informeren over activiteiten en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld de openingstijden. Indien je geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van ACDH, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@activeclubdenhaag.nl Wees er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van ACDH gebruik kan worden gemaakt.

Artikel 12. Social media e.d.
Je wordt altijd om toestemming gevraagd door ACDH om foto’s die zijn genomen zijn tijdens activiteiten van ACDH waarop je te zien bent te mogen gebruiken, ter promotie van ACDH. Meer hierover lees je in de privacyverklaring van ACDH.